Your password must only contain letters and numbers and must be at least 6 characters long.
Tytuł I. Zasady ogólne Forum i Serwera
Art. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki grania na serwerze "Naruto Story".
Art. 2. §1 Administratorem Serwera jest Naruto Story Team (dalej "NST").
§2 Postanowienia niniejszego Regulaminu, wyznaczające kompetencje i powinności NST, należy stosować odpowiednio do osób, które nie należą do NST, ale posiadają rangę Game Mastera Serwera lub inną funkcjonalnie podobną.
§3 Forum Naruto Story jest powiązane z NST, jednak nie podlega jego administracji. NST nie jest związane treściami tam publikowanymi i nie bierze za nie odpowiedzialności.
§4 Oficjalne informacje na temat Serwera będą publikowane na stronie
www.narutostory.net
Art. 3. Użytkownikiem Serwera może być każda osoba fizyczna.
Art. 4. §1 Rejestracja i gra na Serwerze są darmowe.
§2 Zakup i korzystanie z NS Coins jest całkowicie dobrowolne.
§3 Do zakupu NS Coins uprawniona jest każda osoba bez względu na wiek, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 §2 KC oraz art. 20 KC.
Art. 5. §1 NST swobodnie wyznacza Game Masterów Serwera. Członkom NST przysługują wszystkie uprawnienia Game Masterów, a także uprawnienia innych rang, tworzonych zgodnie z §2.
§2 NST uprawnione jest do swobodnego wprowadzania innych rang, których uprawnienia mają służyć ochronie porządku na Serwerze.
§3 Gamer Master posiada specjalne uprawnienia na Serwerze, w szczególności uprawnienia w zakresie pilnowania porządku i płynności gry, w ramach których może wydawać wiążące polecenia graczom, a także je egzekwować. Game Master ma prawo do stosowania kar z Tytułu III. Działu III.
Art. 6. §1 NST posługuje się językiem polskim i angielskim.
§2 Językiem obowiązującym na Serwerze jest język angielski
§3 Gracze mogą posługiwać się dowolnym językiem, jednak kontakty z NST ograniczają się do języków z §1.
Art. 7. Warunkiem korzystania z Serwera jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwera oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz dobrowolnie akceptuje jego treść.
Art. 8. §1 NST jest uprawnione do swobodnej zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie wraz z jej opublikowaniem.
§2 Obowiązkiem Użytkownika Serwera jest zapoznanie się z każdorazową zmianą Regulaminu.
§3 Korzystanie z Serwera, po każdorazowej zmianie Regulaminu, oznacza, że Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić to NST, które niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
§4 Użytkownik korzysta z Serwera na swoją własną odpowiedzialność. NST nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Serwerze. Żaden członek NST nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Serwera lub Clienta przez Użytkowników, w tym za szkody związane z zakupem NS Coins'ów, chyba że NST wyrządził Użytkownikowi szkodę umyślnie.

Tytuł II. Zasady korzystania z Serwera
Dział I. Zasady tworzenia konta i postaci
Art. 18. Tworzenie konta i postaci odbywa się poprzez oficjalną stronę Serwera.
Art. 19. §1 Zasady dotyczące imion (dalej zwanych "nick'ami") gracza są następujące:
1) Nick gracza może zawierać wyłącznie litery i cyfry. Człony mogą być oddzielone spacją.
2) Nick gracza nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może być obraźliwy ani wulgarny.
3) Nick gracza nie może być podobny do nick'u członka NST, Moderatora lub Game Mastera ani do żadnej innej osoby ze specjalnie utworzoną rangą.
§2 W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad, NST jest uprawnione do skasowania postaci bez wcześniejszego upomnienia.

Dział II. Zasady gry
Art. 20. §1 Niedopuszczalne jest korzystanie z czatu sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest:
1) Obrażanie: członków NST, Game Masterów, innych osób ze specjalnie utworzoną rangą lub zwykłych Graczy
2) Używanie wulgaryzmów lub innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe
3) Spamowanie
4) Reklamowanie innych stron lub serwerów
5) Nakłanianie innych do czynności sprzecznych z niniejszym Regulaminem
6) Proszenie Game Masterów o niedozwoloną pomoc
§2 Poprzez "czat" rozumie się wszystkie postacie czatów występujących w grze.
Art. 21. Niedopuszczalne jest oszukiwanie innych Graczy oraz Game Masterów, w szczególności niedopuszczalne jest "hakowanie" kont innych Graczy, fabrykowanie nieprawdziwych dowodów przeciwko innym Graczom oraz stosowanie programów ułatwiających grę.
Art. 22. §1 Gracz jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich błędów Serwera.
§2 Niedopuszczalne jest wykorzystywanie błędów Serwera przez Gracza.
Art. 23. Gracz może zgłosić naruszenie niniejszego Regulaminu przez innego Gracza, poprzez wiadomość prywatną do Game Mastera lub odpowiedni dział Forum.
Art. 24. Kradzież przedmiotów [itemów] jest dozwolona, chyba że wykorzystywany jest do tego błąd gry.
Art. 25. NST nie odpowiada za szkody wyrządzone przez "crash'a".
Art. 26. §1 Gracz zobowiązany jest do przestrzegania w grze dobrych obyczajów, w szczególności powinien być kulturalny i przyjazny dla innych Graczy.
Art. 27. Gracz ma prawo zwrócenia się do Game Mastera o pomoc w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy błąd gry przeszkadza lub uniemożliwia mu dalszą grę.

Dział III. Zasady stosowania kar przez Game Masterów
Art. 28. §1 Game Masterowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Gracza, który dopuścił się naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, następujących kar:
1) Upomnienie Gracza polegające na zwróceniu mu uwagi przez Game Mastera. Upomnienie może mieć formę wiadomości prywatnej lub publicznej. Game Master powinien stosować tę karę w przypadku najlżejszych naruszeń Regulaminu
2) Zabicie Gracza, które powinno być uprzedzone upomnieniem.
3) Zbanowanie postaci Gracza polegające na czasowym lub permamentnym zablokowaniu możliwości korzystania z postaci przez Gracza.
4) Zbanowanie IP Gracza polegające na czasowym lub permamentnym zablokowaniu możliwości korzystania z Serwera przez Gracza o określonym IP (Internet Protocol)
5) Skasowanie postaci Gracza
6) Skasowanie konta Gracza
§2 Game Master decyduje o rodzaju i wymiarze kary proporcjonalnie do naruszenia Regulaminu, z uwzględnieniem §1 pkt) 1 zdanie trzecie oraz §1 pkt 2) zdanie pierwsze.
Art. 29. Odwołania od decyzji Game Mastera należy kierować bezpośrednio do NST. Od decyzji NST nie przysługuje odwołanie
Name must be between 6 and 20 characters long. It can contain letters, numbers and at most two spaces.
Did anyone refer you Naruto Story? If so, put his name in this field!
CAPTCHA ImageRefresh Image
I agree with the rules.