Your password must only contain letters and numbers and must be at least 6 characters long.


Title I. General Discord and Server rules
Art. 1. These regulations specify the rules and conditions for playing on the "Naruto Story" server.
Art. 2. §1 The server administrator is Naruto Story Team (hereinafter "NST").
§2 The provisions of these Regulations, determining the competences and obligations of NST, should be applied accordingly to persons who do not belong to the NST, but have the rank of Game Master of the Server or other functionally similar.
§3 Discord Naruto Story is affiliated with NST but is not subject to its administration. NST is not bound by the content published there and does not take responsibility for it.
§4 Official information about the Server will be published on the website
www.narutostory.net
Art. 3. The User of the Server can be any natural person.
Art. 4. §1 Registration and playing on the Server are free.
§2 Purchase and use of NSCoins is completely voluntary.
§3 Everyone is entitled to purchase NSCoins regardless of age, in accordance with the principles arising from art. 14 §2 of the Civil Code and art. 20 KC.
§4 Services provided electronically by ADRIK Adrian Kudziński is the creation of an account on narutostory.net and the sale of premium points (called NSC) in the NS game.
§5
Art. 5. §1 NST freely designates Game Server Masters. NST members have all Game Masters rights as well as other ranks created in accordance with §2.
§2 NST is entitled to freely enter other ranks whose rights are intended to protect order on the Server.
§3 Gamer Master has special permissions on the Server, in particular permissions in order to keep order and smoothness of the game, under which it can issue binding orders to players, and also enforce them. Game Master has the right to apply Title III penalties. Section III.
Art. 6. §1 NST speaks Polish and English.
§2 The language on the Server is English.
§3 Players can use any language, however contacts with NST are limited to languages ​​from §1.
Art. 7. The condition of using the Server is the User's voluntary acceptance of the provisions of the Regulations. The use of the Server by the User means that he has carefully read the Regulations and voluntarily accepts its content.
Art. 8. §1 NST is entitled to change the regulations freely. The amendment to the regulations comes into force upon its publication.
§2 It is the responsibility of the Server User to become familiar with each change to the Regulations.
§3 Using the Server, after each change of the Regulations, means that the User has carefully read the Regulations and voluntarily accepts its content. If the User does not agree to the new wording of the Regulations, the User is obliged to report it to the NST, which will immediately delete the User's account.
§4 The User uses the Server at his own responsibility. NST is not responsible for the content posted by Users on the Server. No member of NST shall be liable for damages related to the use of the Server or Client by Users, including damages related to the purchase of NSCoins, unless NST caused damage to the User intentionally.

Title II. Rules for using the Server
Section I. Rules for creating an account and character
Art. 18. Account and character creation is done through the official Server website.
Art. 19. §1 The rules regarding player's names (hereinafter "nicknames") are as follows:
1) Player's nickname can only contain letters and numbers. The members can be separated by a space.
2) The player's nickname cannot be contrary to decency, in particular it cannot be offensive or vulgar.
3) The player's nickname cannot be similar to the nickname of an NST member, Moderator or Game Master or any other person with a specially created rank.
§2 In case of violation of the above-mentioned rules, NST is entitled to delete the character without prior warning.

Department II. Game rules
Art. 20. §1 Using the chat contrary to decency is prohibited, in particular:
1) Insulting: NST members, Game Masters, other people with a specially created rank or ordinary Players
2) Use of profanity or other words commonly considered offensive
3) Spamming
4) Advertising other websites or servers
5) Urging others to act contrary to these Regulations
6) Asking Game Masters for unauthorized help
§2 By "chat" is meant all chat characters in the game.
Art. 21. It is unacceptable to cheat other players and Game Masters, in particular it is unacceptable to "hack" accounts of other players, fabricate false evidence against other players and use programs that facilitate the game.
Art. 22. §1 The player is obliged to report any errors of the server.
§2 It is unacceptable for the Player to exploit Server errors.


Tytuł I. Zasady ogólne Discord i Serwera
Art. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki grania na serwerze "Naruto Story".
Art. 2. §1 Administratorem Serwera jest Naruto Story Team (dalej "NST").
§2 Postanowienia niniejszego Regulaminu, wyznaczające kompetencje i powinności NST, należy stosować odpowiednio do osób, które nie należą do NST, ale posiadają rangę Game Mastera Serwera lub inną funkcjonalnie podobną.
§3 Discord Naruto Story jest powiązane z NST, jednak nie podlega jego administracji. NST nie jest związane treściami tam publikowanymi i nie bierze za nie odpowiedzialności.
§4 Oficjalne informacje na temat Serwera będą publikowane na stronie
www.narutostory.net
Art. 3. Użytkownikiem Serwera może być każda osoba fizyczna.
Art. 4. §1 Rejestracja i gra na Serwerze są darmowe.
§2 Zakup i korzystanie z NSCoins jest całkowicie dobrowolne.
§3 Do zakupu NSCoins uprawniona jest każda osoba bez względu na wiek, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 14 §2 KC oraz art. 20 KC.
§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną przez ADRIK Adrian Kudziński to założenie konta na stronie narutostory.net i sprzedaż punktów premium (zwanych NSC) w grze NS.
§5
Art. 5. §1 NST swobodnie wyznacza Game Masterów Serwera. Członkom NST przysługują wszystkie uprawnienia Game Masterów, a także uprawnienia innych rang, tworzonych zgodnie z §2.
§2 NST uprawnione jest do swobodnego wprowadzania innych rang, których uprawnienia mają służyć ochronie porządku na Serwerze.
§3 Gamer Master posiada specjalne uprawnienia na Serwerze, w szczególności uprawnienia w zakresie pilnowania porządku i płynności gry, w ramach których może wydawać wiążące polecenia graczom, a także je egzekwować. Game Master ma prawo do stosowania kar z Tytułu III. Działu III.
Art. 6. §1 NST posługuje się językiem polskim i angielskim.
§2 Językiem obowiązującym na Serwerze jest język angielski.
§3 Gracze mogą posługiwać się dowolnym językiem, jednak kontakty z NST ograniczają się do języków z §1.
Art. 7. Warunkiem korzystania z Serwera jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwera oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz dobrowolnie akceptuje jego treść.
Art. 8. §1 NST jest uprawnione do swobodnej zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie wraz z jej opublikowaniem.
§2 Obowiązkiem Użytkownika Serwera jest zapoznanie się z każdorazową zmianą Regulaminu.
§3 Korzystanie z Serwera, po każdorazowej zmianie Regulaminu, oznacza, że Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu i dobrowolnie akceptuje jego treść. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić to NST, które niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
§4 Użytkownik korzysta z Serwera na swoją własną odpowiedzialność. NST nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Serwerze. Żaden członek NST nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Serwera lub Clienta przez Użytkowników, w tym za szkody związane z zakupem NSCoins'ów, chyba że NST wyrządził Użytkownikowi szkodę umyślnie.
§2 It is unacceptable for the Player to exploit Server errors.
Art. 23. A player may report a violation of these Regulations by another Player, by private message to Game Master or the appropriate Discord department.
Art. 24. Theft of items is allowed unless a game error is used.
Art. 25. NST is not responsible for damages caused by the "crash".
Art. 26. §1 The player is obliged to observe good manners in the game, in particular he should be cultural and friendly to other players.
Art. 27. The player has the right to ask the Game Master for help in justified cases, in particular when a game error interferes with or prevents him from continuing to play.
Art. 28. It is prohibited for a player (service recipient) to provide illegal content.

Section III. Rules of applying penalties by Game Masters
Art. 28. §1 The Game Master has the right to apply to a Player who has violated the rules set out in these Regulations, the following penalties:
1) Player admonition involving the Game Master drawing his attention. The warning may be in the form of a private or public message. Game Master should apply this penalty in the case of the slightest violations of the Regulations
2) Killing a Player, which should be preceded by a warning.
3) Banning the Player's character consisting in temporarily or permanently blocking the player's ability to use the character.
4) Banning the Player's IP by temporarily or permanently blocking the possibility of using the Server by a Player with a specific IP (Internet Protocol)
5) Deleting player's character
6) Deleting Player's account
§2 Game Master decides on the type and size of the penalty proportionally to the breach of the Regulations, taking into account §1 item 1, third sentence and §1 item 2) first sentence.
Art. 29. Appeals against Game Master decisions should be addressed directly to NST. There is no appeal against the NST decision.

Title III. Technical requirements necessary to use the Website
Art. 30. Connection to the Internet (wired or wireless).
Art. 31. Web browser enabling to call and view hypertext (HTML) files on a computer screen (or other electronic device).


Tytuł II. Zasady korzystania z Serwera
Dział I. Zasady tworzenia konta i postaci
Art. 18. Tworzenie konta i postaci odbywa się poprzez oficjalną stronę Serwera.
Art. 19. §1 Zasady dotyczące imion (dalej zwanych "nick'ami") gracza są następujące:
1) Nick gracza może zawierać wyłącznie litery i cyfry. Człony mogą być oddzielone spacją.
2) Nick gracza nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może być obraźliwy ani wulgarny.
3) Nick gracza nie może być podobny do nick'u członka NST, Moderatora lub Game Mastera ani do żadnej innej osoby ze specjalnie utworzoną rangą.
§2 W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad, NST jest uprawnione do skasowania postaci bez wcześniejszego upomnienia.

Dział II. Zasady gry
Art. 20. §1 Niedopuszczalne jest korzystanie z czatu sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest:
1) Obrażanie: członków NST, Game Masterów, innych osób ze specjalnie utworzoną rangą lub zwykłych Graczy
2) Używanie wulgaryzmów lub innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe
3) Spamowanie
4) Reklamowanie innych stron lub serwerów
5) Nakłanianie innych do czynności sprzecznych z niniejszym Regulaminem
6) Proszenie Game Masterów o niedozwoloną pomoc
§2 Poprzez "czat" rozumie się wszystkie postacie czatów występujących w grze.
Art. 21. Niedopuszczalne jest oszukiwanie innych Graczy oraz Game Masterów, w szczególności niedopuszczalne jest "hakowanie" kont innych Graczy, fabrykowanie nieprawdziwych dowodów przeciwko innym Graczom oraz stosowanie programów ułatwiających grę.
Art. 22. §1 Gracz jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich błędów Serwera.
§2 Niedopuszczalne jest wykorzystywanie błędów Serwera przez Gracza.
Art. 23. Gracz może zgłosić naruszenie niniejszego Regulaminu przez innego Gracza, poprzez wiadomość prywatną do Game Mastera lub odpowiedni dział Discord.
Art. 24. Kradzież przedmiotów [itemów] jest dozwolona, chyba że wykorzystywany jest do tego błąd gry.
Art. 25. NST nie odpowiada za szkody wyrządzone przez "crash'a".
Art. 26. §1 Gracz zobowiązany jest do przestrzegania w grze dobrych obyczajów, w szczególności powinien być kulturalny i przyjazny dla innych Graczy.
Art. 27. Gracz ma prawo zwrócenia się do Game Mastera o pomoc w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy błąd gry przeszkadza lub uniemożliwia mu dalszą grę.
Art. 28. Zakazane jest dostarczanie przez gracza (usługobiorcę) treści o charakterze bezprawnym.

Dział III. Zasady stosowania kar przez Game Masterów
Art. 28. §1 Game Masterowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Gracza, który dopuścił się naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, następujących kar:
1) Upomnienie Gracza polegające na zwróceniu mu uwagi przez Game Mastera. Upomnienie może mieć formę wiadomości prywatnej lub publicznej. Game Master powinien stosować tę karę w przypadku najlżejszych naruszeń Regulaminu
2) Zabicie Gracza, które powinno być uprzedzone upomnieniem.
3) Zbanowanie postaci Gracza polegające na czasowym lub permamentnym zablokowaniu możliwości korzystania z postaci przez Gracza.
4) Zbanowanie IP Gracza polegające na czasowym lub permamentnym zablokowaniu możliwości korzystania z Serwera przez Gracza o określonym IP (Internet Protocol)
5) Skasowanie postaci Gracza
6) Skasowanie konta Gracza
§2 Game Master decyduje o rodzaju i wymiarze kary proporcjonalnie do naruszenia Regulaminu, z uwzględnieniem §1 pkt) 1 zdanie trzecie oraz §1 pkt 2) zdanie pierwsze.
Art. 29. Odwołania od decyzji Game Mastera należy kierować bezpośrednio do NST. Od decyzji NST nie przysługuje odwołanie.

Tytuł III. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Art. 30. Połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe).
Art. 31. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML)
Name must be between 6 and 20 characters long. It can contain letters, numbers and at most two spaces.
Did anyone refer you Naruto Story? If so, put his name in this field!
CAPTCHA ImageRefresh Image
I agree with the rules.